Báo cáo

Indices & Intelligences

Các khảo sát riêng từng quý của chúng tôi là luôn dẫn đầu trong việc chỉ ra các dấu hiệu của các bước ngoặc quan trọng của các nền kinh tế trong khu vực ASEAN, và có thể dùng như một tiêu chuẩn đo lường cho các nhà đầu tư.

Please contact us for the latest editions.

News Headlines

D&B in the news, including the launch of our Supply Management Solutions™ with Friesland Campina.

Partner Links

Trade partners and associations that prefer the DUNS Registered® Seal™, the standard for international trade.

  • Vietnam Chamber of Commerce & Industry
  • American Chamber of Commerce Vietnam
  • Vietnam Trade Promotion Agency
  • Construction Market Expansion Services