Xác nhận xếp hạng Fitch cho quản lý tín dụng Cribis

Xếp hạng Fitch cho Quản lý tín dụng CRIBIS, công ty thuộc Tập đoàn CRIF chuyên quản lý thuê ngoài các quy trình quản lý thu nợ và quản lý nợ xấu, một lần nữa được xác nhận cho năm 2019 cho các hoạt động phục vụ đặc biệt liên quan đến quản lý nợ xấu.

Đánh giá được ban hành trong ba lĩnh vực hoạt động khác nhau:

 • "RSS2" (chứng khoán thế chấp nhà ở)
 • "CSS2" (chứng khoán thương mại được thế chấp)
 • "ABSS2" (tài sản được bảo đảm hoặc không có bảo đảm)

Xếp hạng Fitch đã chỉ định lại Quản lý tín dụng CRIBIS cấp 2 cho “Trình phục vụ thể hiện hiệu suất cao trong khả năng phục vụ tổng thể” (trên thang điểm từ 1 (cao nhất) đến 5 (thấp nhất)), nhận ra các thế mạnh cụ thể sau liên quan đến Quản lý tín dụng CRIBIS:

 • sự gia tăng và tăng liên tục trong GBV
 • kinh nghiệm lớn hơn của nhân viên Quản lý tín dụng CRIBIS trong lĩnh vực Dịch vụ đặc biệt
 • lợi nhuận của công ty ở mức độ tài chính
 • việc cung cấp sản phẩm đa dạng và số lượng nhiệm vụ mới ngày càng tăng, đó là những chỉ số tốt về tính bền vững của Dịch vụ Phục vụ
 • mô hình kinh doanh ngắn hạn ổn định về tài chính và ổn định
 • sự kết hợp hấp dẫn của phương pháp đào tạo
 • một mức độ tự động hóa cao trong thế hệ báo cáo nhắm vào khách hàng
 • hiệu quả của giám sát kế hoạch kinh doanh do tính thường xuyên của các đánh giá và việc cung cấp các hệ thống cảnh báo đầy đủ
 • tính hữu ích của cơ sở dữ liệu người vay cho phép phân cụm danh mục đầu tư và quản lý và làm giàu tiếp theo trong giai đoạn quản lý với các chiến lược được hướng dẫn
 • tính đầy đủ của quy trình kiểm soát theo sau là Phòng Kiểm toán nội bộ
 • tài liệu tốt về chính sách và thủ tục, tính thường xuyên của đánh giá và kiểm soát phiên bản
 • một hệ thống bảo mật mạnh mẽ và các biện pháp bảo mật CNTT đầy đủ.
Đang gửi....
0 Bình luận

Bài viết khác

Tư vấn

Copyright © 2019 CRIF D&B VIETNAM LLC - All Rights Reserved.